OBJECTIUS DEL PROJECTE DIDÀCTIC
Els objectius didàctics o pedagògics es redueixen a l’adquisició de competències i habilitats lingüístiques. L’estudiant ha de demostrar un progrés constant en la seva expressió i comprensió orals i escrites, tant per poder desenvolupar-se sense problemes en l’entorn de la seva llengua d’aprenentatge, com per assolir els màxims nivells de competències definits en el Marc Europeu de Competències Lingüístiques i poder presentar-se als exàmens oficials. El rigor en l’estudi i la creació d’hàbits de treball a l’aula constituiran la clau de l’èxit. Som conscients que és necessari treballar a parir de la necessitat. L’aprenentatge ha de ser funcional. En aquest sentit, cal destacar l’elaboració i presentació regular de treballs i projectes individuals i grupals seguint pautes marcades pels professors i la immediatesa de les correccions dels treballs escrits i l’expressió oral (tant a nivell fonètic i semàntic, com d’elaboració del discurs i elecció de registre adequat en el cas de presentacions orals).
Els nostres professors provenen de diferents entorns culturals i tots tenen un bagatge d’experiències per compartir. Tots són professionals amb titulacions universitàries i, sobretot, amb la idoneïtat per ensenyar una llengua estrangera. Segueixen regularment una formació que permet la incorporació de nous elements didàctics i afavoreixen l’aplicació a classe d’una metodologia en constant evolució.
Podem destacar els següents objectius:

1. Ensenyar l’idioma principalment comunicatiu i utilitzar-lo per tal de comunicar necessitat, etc. amb els altres.
2. Conscienciar els participants que l’altra gent utilitza aquell idioma per comunicar-se i que ells amb aquest idioma també es poden comunicar.
3. Utilitzar-ho no només a l’aula sinó també a l’hora de jugar, per fer teatre, per l’esport, etc.
4. Perdre la por a expressar-se en l’idioma i de cometre errors a l’hora de fer-ho.
5. Crear una actitud positiva cap a l’idioma.
6. Gaudir aprenent l’idioma.

L’ensenyament es farà des d’un punt de vista comunicatiu, on la participació de l’alumne es fa imprescindible. La motivació jugarà un paper importantíssim en l’aprenentatge; per això el professor- monitor utilitzarà temes i material d’interès per als alumnes, tenint en compte les seves necessitats, afeccions i edat, i sempre involucrant al màxim l’alumne.
Per tal d’assolir els objectius marcats, el centre dissenyarà un material pedagògic que donarà suport als professors- monitors. Aquest material inclou tant les eines convencionals per a la realització d’una classe com eines menys convencionals, com cançons, jocs, projectes, pòsters, jocs de rol, etc.

OBJECTIUS DEL PROJECTE LÚDIC
El lleure, naturalment, variarà en funció de la temàtica i els recursos i aprofitant-los en la mesura que sigui possible:
¨ festes de barri, museus, visites…
¨ Nadal (recollida de material al bosc, cançons nadalenques, concert, teatre, manualitats amb motius de nadal…)
¨ Pasqua (Easter Bunny, buscar ous de pasqua, pintar ous, jocs…)
¨ Castanyada (sortir a buscar castanyes, cançons, jocs, manualitats…)
¨ Sant Jordi (manualitats, venda de roses o samarretes…)
¨ Halloween (Horror Saturday, fer les seves pròpies disfresses…)

Es crearà un programa amb les activitats lúdiques que preveurem cada mes i que tingui unes quantes alternatives per si fossin necessàries. Es demana que aquest programa sigui el més variat i original possible. També haurem de tenir en compte l’edat dels participants.

OBJECTIUS DEL PROJECTE SOCIOCULTURAL
L’Escola promou de manera molt especial el respecte envers la personalitat de l’altre pel simple fet que tots els alumnes provenen d’escoles amb projectes educatius diferents, d’edats i d’àmbits socioculturals diversos. Aquest respecte es fa extensiu, també, a qualsevol altra llengua, que representa valors i actituds diferents entre tots els qui la parlen. Assolir aquest objectiu exigeix del professorat la pràctica de determinades eines metodològiques, com l’organització de debats a classe, amb l’exigència de respectar les opinions de tots i els seus torns de paraula, la utilització constant de la tècnica del joc de rol perquè l’estudiant accepti la immersió en un món i una llengua nous. També exigeix dels diferents professors i tutors un seguiment rigorós d’actituds com l’assistència, la puntualitat, el comportament envers els companys del grup, etc.

L’Escola es planteja també fer perdre la por a allò “desconegut”. Un nou idioma, amb la seva càrrega de diferències a tots els nivells (fonètic, semàntic, kinètic, etc.) pot fer por fins al punt de bloquejar l’expressivitat d’un estudiant. El professor s’esforçarà per introduir progressivament els trets diferencials del nou idioma mitjançant exercicis propis de la didàctica de la llengua estrangera i utilitzarà materials molt diversos i actuals (escrits, àudio, vídeo) per motivar l’estudiant de manera que arribi a estimar-se el nou idioma d’aprenentatge.