En compliment de l’establert a la RGPD, li informem que les seves dades seran tractats en els nostres fitxers, amb l’objectiu del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, inclosa la comunicació enviada en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què l’autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets ARCO davant Cristina Cano Martinez, amb adreça a Av Guiera, 14 locals 6, 08290 – Cerdanyola del Vallès, adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació adjunta, està subjecte al deure de secret i es dirigeix ​​únicament al seu destinatari. En el supòsit que vostè no fos el destinatari, li demanem que ens indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que facilita als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privacitat”, ha de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives de obligat compliment, contes com, sense caràcter limitat o exclusiu, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’ús de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la pròpia Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Els serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic poden establir-se en qualsevol altre precepte al marge de l’article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació amb aquesta, fos necessària.